Thích Nhuận Châu*: Bài 2: Kim Cang Tông Thông (Kỳ 6: Chánh Văn: Kim Cang Tông Thông – Kinh văn 6, 7, 8, 9)

Kinh văn (6): 須菩提白佛言。世尊。頗有眾生得聞如是言說章句生實信不? 佛告須菩提。莫作是說。如來滅後,後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心以此為實。 Tu-bồ-đề bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Liệu có chúng sanh nào nghe lời thuyết dạy này được sanh lòng tin chân thật chăng?” Phật bảo Tu-bồ-đề: “Chớ nên nói thế. Như Lai diệt độ rồi, năm trăm năm sau nữa có những người tu phước giữ theo giới luật, đối với…

Thích Nhuận Châu: Bài 2: Kim Cang Tông Thông (Kỳ 6: Chánh Văn: Kim Cang Tông Thông – Kinh văn 5)

Kinh văn (5): 須菩提。於意云何。可以身相見如來不? 不也世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相即非身相。佛告須菩提。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相則見如來。 Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Có thể dùng thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể được. Chẳng thể dùng thân tướng mà thấy Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng thân tướng thật chẳng phải là thân tướng. Phật bảo Tu-bồ-đề: Phàm những gì có hình tướng đều…