BHDHN: Ðề Án Tổ Chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực I, Hải Ngoại (2017-2020)

Ðề Án Tổ Chức Khóa Tu Học Hàm Thụ
Bậc Lực I, Hải Ngoại (2017-2020)

I. MỤC ĐÍCH:

 • Ðể đào luyện Huynh Trưởng nếp sống tinh thần, kiến thức Nội Điển Phật Giáo và Chuyên môn cấp cao trong GĐPT theo Bậc Tu Học Tường Kỳ của Huynh Trưởng GĐPTVN đã được quy định trong Quy Chế huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.
 • Để Huynh Trưởng hiểu biết Thanh Niên Phật Giáo Việt Nam và Thế giới

II. HÌNH THÁI:

 • Khóa Tu Học Bậc Lực được tổ chức cho tất cả Huynh Trưởng hội đủ điều kiện thuộc các Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Đại Lợi và Canada.
 • Liên kết sinh hoạt, tu học, qua các Hệ thống liên lạc, hội thoại viễn liên.

III. TỔ CHỨC:

 1. Danh hiệu Khóa Học: KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC I HẢI NGOẠI
 2. Thời gian: Từ tháng 5 /2017 đến tháng 5 /2022: 5 năm.
 3. Địa điểm: Học trên Hệ thống đàm thoại viễn liên: Paltalk.
 4. Tinh thần: Tự giác, tự quản, tự điều hành.
 5. Ban Chứng Minh: Chư Tôn Đức.
 6. Ban Cố Vấn Khóa Tu Học: Huynh Trưở ng Cao Cấ p do BHD HN mờ i.
 7. Ban Giảng Viên: Chư Tôn Đức Giảng Sư.; Quý Huynh Trưởng cao Cấp, chuyên môn.
 8. Ban Điều hành:
 • CHỦ NHIỆM: Thay mặt BHD giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các Phó Chủ Nhiệ m trong tấ t cả cá c công việ c tổ chứ c,tổ chứ c điề u hà nh lớ p họ c; Chị u trá ch nhiệ m vớ i BHD về chất lượng lớ p họ c và họ c viên.
 • PHÓ CHỦ NHIỆM đặc trách TỔ CHỨC và ĐIỀU HÀNH: Tổ chức và điều hành các Lớp học tập thể trên Hệ thống đàm thoại viễn liên Paltalk. Thành lậ p Chúng, Liên Chúng và Hộ i Đồng Họ c Viên Liên Chúng; Theo dõi việc tổ chức học tập, hội thảo, sinh hoạ t của các Chúng, Liên chúng, Hộ i Đồng Liên Chúng.
 • PHÓ CHỦ NHIỆM Đặc trách GIÁO DỤC: Lập Chương Trình Tu học (Thời lượng, Giảng sư); Phổ biến tài liệu tu học, nội dung các đề tài tu học hàm thụ; Đánh giá thành quả tu học.; Tổ chức thi trắc nghiệm sau mỗi năm học; Thực hiện Luận Văn Kết Khoá.
 • PHÓ CHỦ NHIỆM đặc trách HÀNH CHÁNH – THƯ KÝ: Lưu giữ Hồ sơ họ c viên, văn thư, thư cung thỉnh, thư mời học; Thự c hiệ n Biên bản các buổi học.; Thự c hiệ n Bả n Tin; Tài chánh.
 • KỸ THUẬT: Tổ chức Phòng Học viễn liên Paltalk; – Hướng dẩn Học viên xử dụng hệ thống đàm thoại Paltalk; Lập danh sách Nick Name của tất cả Học viên.

9. Học viên:

 • Điều Kiện: Huynh Trưởng Cấp TÍN hoặc Huynh Trưởng đã trúng cách Trại Huyền Trang VÀ có Chứng Chỉ Bậc Định; Huynh Trưởng Trúng cách Huyền Trang thiếu Chứng Chỉ Bậc Lực hoặc có Chứng Chỉ Bậc Định chưa qua Trại Huyền Trang cần có đơn xin cứu xét của BHD quản hạt; Tuổ i từ 28 tuổi trở lên; Học viên do Ban Hướng Dẫn quản hạt đề nghị; Ban Hướng Dẫn Hải ngoại chung quyết.

IV. ĐIỀU HÀNH TU HỌC:

1 – Tổ chức Học viên:

 • Học viên tham dự tu học được tổ chức thành nhiều Chúng hay Liên Chúng theo Quốc gia sinh hoạt
 • Thà nh phầ n Chúng, Liên Chúng sẽ do sẽ trong Chúng, Liên Chúng bầ u chọ n và thay đổ i theo từ ng năm, gồm có:
  – Thủ Chúng
  – Phó Chúng
  – Thư ký.

2 – Hội học và Luận Văn Kết Khóa: 

 • Phương thức Học hội hàm thụ: Qua đàm thoại viễn liên các Đề tài theo Chương trình Tu Học Bậc Lực đính kèm do Quý Giảng Sư và Huynh Trưởng Cao Cấp hướng dẫn.
 • Định kỳ: Học Chung Toàn Khóa : Hai tháng một lần.
 • Thảo luận trong Chúng: Các Chúng tổ chức Học hỏi thảo luận riêng. Định kỳ hai tháng một lần. Thành lập Biên bản Học tập (Mỗi tháng đều có Buổi học tập thể: Toàn Khóa hay Chúng).
 • Luận Văn Kết Khóa: Cuối năm Thứ Năm: Học viên thực hiện Bản Luận Văn Kết Khóa hoàn thành Khóa Tu Học Bậc Lực.

 

CHƯƠNG TRÌNHHÀM THỤ

NĂM THỨ NHẤT

A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. Giới – Định – Tuệ (Tài liệu củ Năm I)
2. KINH KIM CANG (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu)
3. TƯ TƯỞNG Phật Giáo Ấn Độ (Giáo trình của TT Thích Hạnh Viên)

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

4. Các Phương pháp Giáo dục trong Giáo lý Phật Đà (Tài liệu cũ Năm I)

NĂM THỨ HAI

A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. KINH THẮNG MAN (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ)
2. Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ)

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nan Thống Nhất (Tài liệu cũ Năm I)

NĂM THỨ BA

A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. KINH DUY MA CẬT (Giáo trình của HTh Thích Tuệ Sỹ)
2. NHẬP TRUNG LUẬN (Giáo trình của Thầy Thích Thạnh Không)

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

3. Phật Giáo với sứ mệnh Hòa bình (Tài liệu cũ Năm II)

NĂM THỨ TƯ

A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. KINH HOA NGHIÊM (Trọng tâm học Triết Lý Hoa Nghiêm và (Phẩm Nhập Pháp Giới) (Giáo trình của HTh Thích Đức Nhuận)
2. DUY THỨC HỌC: Học Duy thức Tam Thập Tụng (Giáo trình của HTh Thích Thiện Hoa )

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

3. Lịch sử Phật Giáo Quốc Tế ( TT Thích Nguyên Tạng và Tài liệu củ của Năm I. II)

NĂM THỨ NĂM

A. ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

1. KINH LĂNG GIÀ (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu dịch)
2. BỒ ĐỀ ĐẠO THỨ ĐỆ QUẢNG LUẬN (Giáo trình của TT Thích Nhuận Châu dịch)

B. ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN

3. Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua các Giai Đoạn phát triển.

ÐIỀU KIỆN TRÚNG CÁCH

 • Theo học đầy đủ Nội dung Chương trình Tu học trong 5 năm.
 • Hoàn thành và trình Luận Văn Kết Khóa.
 • Tham dự Lễ Khai Khóa và Kết Khóa

VII. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

1. Thời hạn triển khai: 

 • Phổ biến Thông Tư Tuyển sinh cùng Đề án Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại (04/3/2017)
 • Ban Hành Quyết Định Nhân sự Ban Điều Hành (11/3/2017)
 • Cung thỉnh Chư Tôn Đức Cố Vấn và Giảng Sư / Kính mời Htr Trong Ban Cố Vấn và Giảng Viên / Mời Htr Bảo Huynh/ Bảo Tỷ (Từ ngày 11/3/2017 đến Ngày Lễ Khai Khóa 13/5/2017)
 • Thành Lập Hội Đồng Tuyển sinh (25/03/2017)Họp HĐ Tuyển sinh và duyệt xét Khóa sinh (8/04/2017)
 • Ban hành Danh sách Trại sinh và CẨM NANG Khóa Tu học Bậc Lực (15/04/2017)
 • Lễ Khai Khóa: Ngày 13/05/2017.
 • Lễ Kết Khóa: Ngày 13/05/2022 (Dự kiến)

2. Địa điểm – Thời gian tổ chức Lễ Kết Khóa: Sẽ được thông báo sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s