BHDHN: QUYẾT ĐỊNH Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1, Hải Ngoại

IMG_8505GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI-TR Í-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 – CANADA.
ĐT : (613) 816-1715. Email chieuluc333@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 6-17010/BHDHN/QĐ/TB

Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1, Hải Ngoại

 • Chiếu Nội Quy Truyền Thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam minh thị về Mục Đích, Tôn Chỉ, Vị Trí, Đường Hướng sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam;
 • Chiếu Bản Cương Yếu Tổ chức và Điều Hành GĐPT VN trên Thế Giới;
 • Chiếu Biên Bản Phiên Họp Khoáng Đại IV, Kết quả Đại Hội GĐPT VN tại Hải Ngoại công cử Thành phần Nhân sự BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại Nhiệm Kỳ 2016-2020, ngày 11/10/2016.
 • Chiếu Quyết Định số 003.16/HĐCD/QĐ/TB ngày 05.12.2016 V/v duyệt y thành phần nhân sự BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2020.
 • Chiếu BB số 6-17006/BHDHN/BB/PTTK ngày 25/02/2017 V/v Thông qua Đề Án Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại.
 • Chiếu Thông Tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 V/v Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại.
 • Chiếu Nhu cầu Phật Sự

QUYẾT ĐỊNH

Điều Thứ Nhất:
Nay thành lập Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại với thành phần nhân sự như sau:

 • Ban Cố Vấn : Thỉnh mời :
  Htr Cấp DŨNG TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
  Htr Cấp DŨNG TÂM MINH Vương Thúy Nga
  Htr Cấp DŨNG TÂM TỰU Sử Thành
  Htr Cấp DŨNG NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
  Htr Cấp DŨNG TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
 • Ban Điều Hành :
  Chủ Nhiệm: Htr Cấp DŨNG QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa
  Phó Chủ Nhiệm Đặc trách Tổ chức và Điều Hành: Htr Cấp TẤN TÂM BẠCH Trần Huyền Đan
  Phụ tá: Htr Cấp TẤN MINH LỘC Trần Văn Lợi; Htr Cấp TẤN DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp; Htr Cấp TẤN NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh; Htr Cấp TÍN NGUYÊN MÃN Nguyễn Đình Hưng/.

  Phó Chủ Nhiệm Đặc trách Giáo Dục: 
  Htr Cấp TẤN QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước
  Phụ Tá: Htr Cấp TÍN TỪ KHOA Vũ Ngọc Châu; Htr Cấp TÍN THỊ TRỰC Võ Văn Chánh
  Htr Cấp TẤN THỊ NGUYỆN Huỳnh Ngọc Trọng; Htr Cấp TÍN BỮU THÀNH Phan Thành Chinh; Htr Cấp TÍN CHÚC NHIỆM Nguyễn Đức Tú An

  Phó Chủ Nhiệm Đặc trách Hành chánh-Thư ký-Thủ quỹ:
   Htr Cấp TẤN THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  Phụ Tá: Htr Cấp TÍN QUẢNG LONG Trần Quốc Hưng; Htr Cấp TẤN DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên; Htr Cấp TẤN THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền.

  Tiểu ban Kỹ thuật: 
  Htr Cấp TÍN THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn; Htr Cấp TÍN PHÚC TÂM Ngô Đình Trí; Htr Cấp TÍN QUẢNG THỌ Đoàn Như Tùng

Điều Thứ Hai: Ban Điều hành Khóa Tu Học Bậc Lực 1 Hải Ngoại chiếu Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng
GĐPT Việt Nam và chiếu Thông tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 dẫn thượng,
cùng Đề án Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại để tổ chức và điều hành.

Điều Thứ Ba: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Điều Hành sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi Nhiệm Kỳ VI BHD HN (2016-2020) chấm dứt và Tân BHD Nhiệm Kỳ VII BHD HN (2020-2024) sẽ thành lập Tân Ban Điều Hành để tiếp nối nhiệm vụ cho đến khi Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại hoàn thành.

Điều Thứ Tư: Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy viên trực thuộc, các Ban Hướng Dẫn các Châu và Quốc Gia và các Huynh Trưởng được đề cử, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này.

Phật lịch 2560 – Hải Ngoại, ngày 11 tháng 03 năm 2017
TM. BAN HƯỚNG DẪN
TRƯỞNG BAN
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp


NƠI NHẬN:
– Quý Htr Cấp DŨNG, Ban Cố Vấn Khóa Tu Học “để kính trình”
– Quý Htr Đương Sự 
– Các Thành viên BHD/HN
– Các BHD Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi “ để thi hành “

BẢN SAO kính gởi:
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới “để kính báo cáo”
– Quý Htr cấp Dũng Hải Ngoại: “để kính tường”
– Hồ sơ – Lưu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s