BHDHN: QUYẾT ĐỊNH: Danh sách Học viên đủ điều kiện tham dự Khóa Tu học Bậc Lực 1 HN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 – CANADA.
ĐT : (613) 816-1715. Email chieuluc333@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 6-17017/BHDHN/QĐ/TB

Danh sách Học viên đủ điều kiện tham dự Khóa Tu học Bậc Lực 1 HN

  • Chiếu Quyết Định số 003.16/HĐCD/QĐ/TB ngày 05.12.2016 V/v duyệt y thành phần nhân sự BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2020.
  • Chiếu BB số 6-17006/BHDHN/BB/PTTK ngày 25/02/2017 V/v Thông qua Đề Án Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại.
  • Chiếu Thông Tư số 6-17007/BHDHN/TT/TB ngày 04/03/2017 V/v Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại.
  • Chiếu Quyết Định số 6-17012/BHDHN/QĐ/TB ngày 20/03/2017 V/v Thành lập Hội Đồng Chung Tuyển.
  • Chiếu Biên Bản ngày 08/4/2017 của Hội Đồng Chung Tuyển BHD Hải Ngoại.
  • Chiếu Nhu cầu Phật Sự.

Đính kèm: Danh sách Học viên hội đủ điều kiện tham dự

QUYẾT ĐỊNH

Điều Thứ Nhất: Nay chấp thuận 94 Huynh Trưởng có tên trong Danh sách đính kèm thuộc các Ban Hướng Dẫn Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã hội đủ điều kiện tham dự Khóa Tu Học Huynh Trưởng Hàm thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại và 4 Huynh Trưởng được tham dự có điều kiện ghi trong Biên Bản.

Điều Thứ Hai: Yêu cầu Quý Ban Hướng Dẫn các Châu và Quốc Gia thông báo đến các Huynh Trưởng Đương sự, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đở cho các Huynh Trưởng trong quản hạt trách nhiệm trong suốt thời gian các Huynh Trưởng đương sự tham dự cho đến khi hoàn thành Khóa tu học.

Điều Thứ Ba: Các Huynh Trưởng Học viên phải tuân thủ Nội lệ tu học, thi hành nghiêm chỉnh các Huấn thị điều hành của Ban Điều hành Khóa Tu học. Các Huynh Trưởng Học viên phải sinh hoạt tu học trong tinh thần tự giác, tự quản và tương thân, tương ái.

Điều Thứ Tư: Các Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, các Ủy viên BHD Hải Ngoại, các BHD các Châu và Quốc Gia, Ban Điều hành Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi Khóa Tu học hoàn tất.

Phật lịch 2560,
Hải Ngoại, ngày 10 tháng 04 năm 2017
TM. BAN HƯỚNG DẪN
TRƯỞNG BAN
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp


NƠI NHẬN:
– Các Thành viên BHD HN
Các BHD Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi
Các HTr Học viên “để thi hành”
– Ban Điều Hành Khóa Tu Học “để nhận hành”

BẢN SAO kính gởi:
– Ban Hướng Dẫn GĐPT VN trên Thế Giới để kính báo cáo
– Quý Htr cấp Dũng Hải Ngoại: “để kính tường”
– Hồ sơ – Lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s