DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

DANH SÁCH HỌC VIÊN
KHÓA TU HỌC HÀM THỤ BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI

(Tham chiếu QĐ số 6-17017/BHDHN/QĐ/TB ngày 10/04/2017)

A. CHÍNH THỨC:

 1. TÂM NGỌC Lê Huyền Trang, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 2. MINH HIỂN Lê Vinh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 3. NGUYÊN TRÍ Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 4. TỪ CHI Hồ Thị Kim Hạnh, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 5. TỪ LẠC Hồ Thị Kim Loan, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 6. THIỆN TÂM Trần Quốc Thành, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 7. QUẢNG THUẬN Diệp Thanh Phong, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 8. TỪ PHÁT Hồ Thị Thanh Bình, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 9. HOẰNG TÙNG Võ Quang Châu, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 10. NGUYÊN BÌNH Trần Văn Thái, Cấp TÍN, BHD ÂU CHÂU
 11. QUẢNG MINH Nguyễn Hữu Quang, Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU
 12. GIÁC CHÁNH Trịnh Kim Hòa Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU
 13. MINH HIỂN Huỳnh Bảo Minh Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU
 14. THIỆN LIÊN Phạm Thị Tuyết Mai Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 15. HUỆ SƠN Trình Bình Trường Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 16. HỒNG HẠNH Trương Thùy Linh Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 17. TÂM TỊNH Nguyễn Hương Giang Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 18. DIỆU PHƯỚC Đỗ Thị Tuyết Sương Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 19. NHUẬN SANH Đỗ Trung Kiên Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 20. QUẢNG HƯNG Đặng Thanh Long Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 21. TÂM BẢO LIÊN Đỗ Huỳnh Trâm Anh Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU
 22. DIỆU HẠNH Nguyễn Thị Hường Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 23. VIÊN NGUYỆT Tiêu Thị Nga Cấp TÍN, BHD CANADA
 24. TUỆ QUANG Lê Văn Hoàng Cấp TÍN, BHD CANADA
 25. NGUYÊN THẬN Nguyễn Văn Cẩn Cấp TÍN, BHD CANADA
 26. DIỆU THANH Quách Thị Dung Cấp TÍN, BHD CANADA
 27. THIỆN TÀI Nguyễn Hữu Thế Phiệt Cấp TÍN, BHD CANADA
 28. DIỆU TRANG Quách Thị Nhung Cấp TÍN, BHD CANADA
 29. NGUYÊN TỊNH Phạm Xuân Quang             Cấp TÍN, BHD CANADA
 30. PHƯƠNG HIẾU Trần Thị Thu Thắm Bậc ĐỊNH, BHD VN (du HS)
 31. MINH KHAI Nguyễn Văn Nở Cấp TẤN, BHD HK (M.Quảng Đức)
 32. THIỆN PHƯỚC Nguyễn Trọng Thảo Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 33. NGUYÊN TÂM Thái Xuân Hùng Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 34. QUANG MINH Võ Quang Trung Nhơn Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 35. MINH TRÍ Lê Văn Cư Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 36. DIỆU HẠNH Hoàng Mai Ngân Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 37. TÂM DIỆU NGHĨA Nguyễn Kim Phượng Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 38. QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
 39. QUẢNG TÍN Ngô Thị Thùy Trang Huyền Trang 3, BHD Hoa Kỳ (QĐ)
 40. MINH CHÂU Huỳnh Bảo Brian Huyền Trang 5, BHD Hoa Kỳ (QĐ)
 41. NGUYÊN LIÊN Đặng Thị Hương Huyền Trang 5, BHD Hoa Kỳ (QĐ)
 42. BỬU MINH Đinh Công Trường Nguyên Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (Thiện Hoa)
 43. TRÚC OANH Trần Nữ Hoàng Yến Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (Thiện Hoa)
 44. NGUYÊN LIỄU Trương Thị Túy Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (Thiện Hoa)
 45. NGUYÊN PHÚ Vũ Quang Vinh Cấp Tín, BHD Hoa Kỳ (Thiện Hoa)
 46. NGUYÊN QUẾ Trần Thị Ái Hoa Huyền Trang 3, BHD HK (Th. Hoa)
 47. QUẢNG TỊNH Sử Thị Diểm Thúy Huyền Trang 4, BHD HK (Th. Hoa)
 48. MINH NGHỊ Hồ Bảo Vĩnh Nghi Huyền Trang 5, BHD HK (Th. Hoa)
 49. TRÍ NHÂN Mai Thanh Hùng Huyền Trang 5, BHD HK (Th. Hoa)
 50. KHAI TÂM Thái Thoại Bình Huyền Trang 5, BHD HK (Th. Hoa)
 51. QUẢNG THIỆN Hồ Văn Toàn Huyền Trang 5, BHD HK (Kh. Hòa)
 52. ĐỒNG LINH Trần Thị Như Trang Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 53. NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 54. THIỆN HOA Hoàng Trúc Quỳnh Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 55. THIỆN NIỆM Trần Thái Mẫn Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 56. TRÍ TIẾN Trần Hồng Tấn Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 57. VẠN DUYÊN Nguyễn Kết Cấp TÍN, BHD Úc Đại Lợi
 58. DIỆU HOA Lê Thị Thúy Hằng H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 59. DIỆU HÒA Nguyễn Thị Diễm Châu H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 60. DŨNG CHÍ Lê Quang Bảo Anh H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 61. GIẢI THOÁT Dương Hương Ly H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 62. HẠNH KIM Huỳnh Thị Xuân Phượng H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 63. MINH TRÍ Phan Công Quan H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 64. NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Khoa H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 65. NGUYÊN THƠ Đoàn Võ Uyên Thi H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 66. NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 67. PHƯỚC THÁI Hoàng Đức Sơn H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 68. QUẢNG DIỆU HUỆ Nguyễn Thị Hồng Hà H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 69. TÂM HẠNH Tạ Kim Nga H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 70. TÂM HOA Mạch Bích Như H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 71. TÂM NHƯ Lê Tuấn Tú H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 72. TÂM THANH Nguyễn Thị Tuyết Trinh H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 73. TÂM VIỄN Ưng Thanh Tuyền H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 74. THIỆN ANH Trương Thị Bích Trâm H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 75. THIỆN HƯƠNG Diệp Thị Nga H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 76. THIỆN PHƯƠNG Võ Thị Hồng Loan H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 77. THIỆN THUẬN Vương Thảo H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 78. THIỆN TỪ Nguyễn Quốc Việt H.Trang 3, Bậc Định 2, BHD UĐL
 79. VẠN BÁCH Lê Thị Bé H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 80. VẠN NHIÊN Nguyễn Thị Mai Trâm H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 81. VẠN PHỔ Lê Hải H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 82. VẠN TÂN Phạm Duy Khang H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 83. VIÊN ĐỨC Nguyễn Mai Thy H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 84. HTr VẠN TRUNG Văn Tiến Phương Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 85. CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm H.Trang 3, Bậc Định 3, BHD UĐL
 86. QUẢNG ĐẠO Nguyễn Quốc Dzũng H.Trang 3, Bậc Định  3, BHD UĐL
 87. MINH PHƯỚC LẠC Ng. Phước Quí An Bậc Định  3, BHD UĐL
 88. QUẢNG THÚY Trần Nguyễn Lam Uyên Bậc Định  3, BHD UĐL
 89. THIỆN MINH Nguyễn Trọng Phúc Bậc Định  3, BHD UĐL
 90. THIỆN PHƯƠNG Lê Thanh Tuấn Tony Bậc Định  3, BHD UĐL
 91. NGUYÊN BẢO Nguyễn Văn Nước Bậc Định  3, BHD UĐL
 92. NGUYÊN HẰNG Nguyễn Thị Ngọc Diễm Huyền Trang 2, BHD ÂU CHÂU
 93. NGUYÊN TRANG Nguyễn Thị Tuý Phượng Huyền Trang 3, BHD ÂU CHÂU
 94. DIỆU ĐÀO Đinh Thị Quỳnh Anh Cấp TÍN, BHDHK (M.Quảng Đức)

HTr. THIỆN TÂM Võ Thành Danh               H.Trang 5 HK, Bậc Định 2000 VN, BHD HK

B. ĐẶC CÁCH

1. HTr. MINH HẢI Lê Phan Thiên Sơn BHD HK ( M. Quảng Đức )
2. HTr. TRÍ HƯƠNG Lê Đình Rem BHD HK ( M. Quảng Đức )
3. HTr. TÂM TỊNH LẠC Đoàn Tâm Thuận BHD HK ( M. Quảng Đức )
4. HTr. VẠN THIỆN Trần Hoàng An Bậc Định 3, BHD UĐL

(Điều kiện TRÚNG CÁCH BẬC LỰC cho HTr. ĐẶC CÁCH: Phải NẠP TRÌNH lên BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA TU HỌC : 1 trong 3 Văn bản : Quyết Định cấp Tín hay Chứng Chỉ Trúng cách Trại Huấn Luyện Htr Huyền Trang hoặc Chứng Chỉ Hoàn Thành BẬC ĐỊNH trong Thời gian Tu Học Bậc Lực)

RÚT TÊN
1. HTr. DIỆU HƯƠNG Nguyễn Vưu Khánh Linh Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
2. HTr. MINH HẠNH Phạm Minh Trí Cấp TÍN, BH DHK (M.Quảng Đức)
3. HTr. NGUYÊN THÀNH Trương Công Phát Huyền Trang 5, BHD HK (Th. Hoa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s