Danh Sách Hội Ðồng Liên Chúng (LCBM)

 • Email:bl1hn-lienchung-bacmy@googlegroups.com
 • Chủ tịch: Htr Minh Lộc Trần Văn Lợi (phụ tá Điều HànhLiên Chúng Bắc Mỹ – Đặc trách Canada). E mail : tran_loi@yahoo.com. (780) 914-0281 hoặc (780) 461-2515 Paltalk nickname: nguyentruc_1
 • Htr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp ( phụ tá Điều Hành- Đặc trách Hoa Kỳ). E Mail: gdptlienhoa_oc@yahoo.com. (714) 515-0815 Paltalk nickname: Dieu Ngoc 714.
 • UV Tu Học: Htr Bữu Thành Phan Thành Chinh ( phụ tá Giáo Dục). E mail: buuthanhptc@yahoo.com. ( 858 ) 349-5080 Paltalk nickname: Rongbaycao.
 • Thư ký, Thủ quỹ: Htr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên ( phụ tá Hành Chánh). E Mail: mat_naiqt@yahoo.com. ( 951) 772-6998 Paltalk nickname: DieuNghiem_LCHK

Bảo Huynh Liên Chúng Bắc Mỹ:

 • Htr Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp: Email tamdang39@yahoo.com. ( 619) 490-7240 Palktalk nickname: tamdang2009.
 • Htr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi. Email: minhthile@aol.com. (714) 867-8722 Paltalk nickname: minhtle2000.
 • Phụ tá Bảo Huynh: Htr Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp: Email: nguyenscottie@yahoo.com. (619) 488-7279 Paltalk nickname: TamDinhXuanHiep_us

Chúng Tu Bồ Đề (8) (Canada)

Giải Không: bl1hn-lcbm-tubode @googlegroups.com

**

 • Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga – minhchonck@gmail.com. (613) 526-4092 VienNguyet_TBD.
 • Tuệ Quang Lê Văn Hoàng – hoanghao02@yahoo.com. (613) 260-7468 TueQuang_TBD
 • Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn – cdth45@yahoo.ca. (416) 716-8719 NguyenThanDieuThanh_TBD (Thủ Chúng – năm 1st.)
 • Diệu Thanh Quách Thị Dung – jtdq45@yahoo.ca. (647) 558-7204 NguyenThanDieuThanh_TBD
 • Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt – huuthephiet_nguyen@yahoo.com. (514) 298-0553 ThienTai_TBD (Sinh Hoạt – năm 1st.)
 • Diệu Trang Quách Thị Nhung – tran_loi@yahoo.com. (780) 461-2515 Dieutrang_TBD
 • Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang – xuanquangpham@hotmail.com. (416) 710-6320 NguyenTinh_TBD (Thư Ký năm 1st.)
 • Phương Hiếu Trần Thị Thu Thắm – thutham1912@gmail.com. (978) 221-1609 Nick name PhuongHieu_TBD

**

Chúng Ca Chiên Diên ( 7 ) (Miền Quảng Đức)

Luận Nghị: bl1hn-lcbm-cachiendien @googlegroups.com

**

 • Minh Khai Nguyễn Văn Nở – mkcp1945@yahoo.com. (714) 722-3928 MinhKhai_CCD (Thủ Chúng – năm 1st.)
 • Thiện Phước Nguyễn Trọng Thảo – tim.nguyen@ocpw.ocgov.com. (714) 920-7454 ThienPhuoc_CCD (Sinh Hoạt – năm 1st.)
 • Quảng Pháp Trần Minh Triết – tran.triet@nguoi-viet.com. (714) 765-9844 QuangPhap_CCD
 • Nguyên Liên Đặng Thị Hương – huongdangnglien@yahoo.com. (714) 468-8303 NguyenLien_CCD
 • Diệu Hạnh Hoàng Mai Ngân – hoangmngan@yahoo.com. (714) 261-0567 DieuHanh_CCD (Thư Ký – năm 1st.)
 • Minh Trí Lê Văn Cư – cuvanle@yahoo.com (714) 724-2811 MinhTri_CCD
  Thiện Tâm Võ Thành Danh – sutugia2013@yahoo.com ( 408) 458-6668 ThienTam_CCD

**

Chúng Ma Ha Ca Diếp (8) (Miền Quảng Đức)

Đầu Đà: bl1hn-lcbm-mahacadiep @googlegroups.com

**

 • Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang – trngo@hotmail.com. (714) 483-8856 QuangTin_MHCD.
 • Quang Minh Võ Quang Trung Nhơn – nhonqvo@yahoo.com. (713) 985-9078 QuangMinh_MHCD.
 • Nguyên Tâm Thái Xuân Hùng – hungthai2003@yahoo.com. (714) 342-5854 NguyenTam_MHCD (Sinh hoạt – năm 1st.)
 • Tâm Diệu Nghĩa Nguyễn Kim Phượng –kimphuonghung@gmail.com. (714) 873-3817 TamDieuNghia_MHCD (Thủ Chúng/ Thư Ký – năm 1st.)
 • Minh Hải Lê Phan Thiên Sơn – sonle1115@yahoo.com. (714) 925-7509 MinhHai_MHCD
 • Minh Châu Huỳnh Bảo Brian – brianhuynh4homes@yahoo.com. (714) 467-7555 MinhChau_MHCD
 • Tâm Tịnh Lạc Đoàn Tâm Thuận- dtthuan@aol.com. (714) 717-9396 TamTinhLac_MHCD
 • Diệu Đào Đinh Thị Quỳnh Anh – lisaanhdinh@yahoo.com. (858) 722-2497 DieuDao_MHCD

**

Chúng A Na Luật ( 11 ) (Miền Thiện Hoa và Khánh Hòa)

Thiên Nhãn: bl1hn-lcbm-analuat @googlegroups.com

**

 • Nguyên Liễu Trương Thị Túy – tuysu0616@hotmail.com. (616) 706-5688 NguyenLieu_ANL
 • Bửu Minh Đinh Công Trường Nguyên – Tinhdoi_1@yahoo.com. (215) 869-1791 BuuMinh_ANL
 • Nguyên Quế Trần Thị Ái Hoa – ai_bong@yahoo.com. (856) 979-1698 Nguyenque_ANL
 • Minh Nghị Hồ Bảo Vĩnh Nghi – vinhnghiho@yahoo.com. (616) 558-8494 MinhNghi_ANL (Sinh Hoạt – năm 1st.)
 • Khai Tâm Thái Thoại Bình – khaitam_thai@yahoo.com. (215) 432-6934 Nick name Khaitam_ANL
 • Nguyên Phú Vũ Quang Vinh – vinhvu@vswebtech.com. (616) 706-2570 NguyenPhu_ANL
 • Quảng Tịnh Sử Diễm Thúy – suthuy81@gmail.com. (616) 706-2079 QuangTinh_ANL
  Trí Nhân Mai Thanh Hùng – maidavid41@yahoo.com. (609) 534-3776 TriNhan_ANL (Thủ Chúng -năm thứ 1st.)
 • Trúc Oanh Trần Nữ Hoàng Yến – hoangyen@hotmail.com. (517) 490-0498 TrucOanh_ANL (Thư Ký – năm 1st.)
 • Quảng Thiện Hồ Văn Toàn – quangthien1967@yahoo.com. (505) 227-9046 QuangThien_ANL
 • Trí Hương Lê Đình Rem – remdle@gmail.com. (617) 642-4580 – TriHuong_ANL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s