Tâm Bạch: Lá thư Ðiều Hành 3

writerS.jpg

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn
Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN.

THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI.

LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 03 được gởi đến quý anh chị để điều chỉnh, bổ túc vài công việc cũng như thông báo vài công việc cho ngày khai mạc.

Điều chỉnh và bổ túc
1.-Tên phòng học
2.- Danh sách Bảo Huynh Liên Chúng, Chúng, và Nichname Paltalk của học viên
3.- Thời khóa biểu tu học cho năm thứ nhất.
Chuẩn bị cho ngày khai khóa và nhập học
4.- Chương trình 20/21 – 05 – 2017
5.- Thực hiện Lễ Khai Mạc và giờ học đầu tiên 27/28 – 05 – 2017
6.- Linh tinh

1.-Tên phòng học
Tên phòng học trên Paltalk xin được điều chỉnh lại là: Bac Luc 1 Hai Ngoai

2.- Danh sách Bảo Huynh Liên Chúng, Chúng, và Nichname Paltalk của học viên:
Khối TC-ĐH đã nhận đủ danh sách Bảo huynh của Liên Chúng cũng như Chúng. Xin ghi lại dưới đây để quý anh chị nắm vững. Ngoài ra xin tất cả anh chị Học Viên lưu ý Nichname của mình để vào phòng học.

Xin Ban Kỹ Thuật Lớp Học ép Nichname học viên vào phòng theo danh sách như sau.

Quý học viên xem lại Nichname của mình. Những tên màu đỏ là có sự khác biệt với mail báo cáo của HĐLC, hoặc không bằng Pháp danh, hoặc viết chữ thường. Xin anh chị thay đổi theo chung lớp.

Các Liên Chúng đều đã mời Bảo Huynh.

Chúng Âu Châu và Úc Đại Lợi đều có hai bảo huynh, riêng các Chúng tại Bắc Mỹ thì KTC-ĐH chưa nhận được danh sách bảo huynh cho Chúng.

Danh sách điều hành Chúng dưới đây được các Chúng bầu chọn. Sau một năm sẽ tự động bầu chọn lại và báo cáo lên HĐLC.

Liên Chúng Âu Châu:

Bảo huynh Liên Chúng: Htr. Tâm Minh – Vương Thúy Nga
Chủ tịch: Htr Nguyên Mãn – Nguyễn Đình Hưng
UV Tu Học: Htr Thị Trực – Võ Văn Chánh
Thư ký, Thủ quỹ: Htr Quảng Long – Trần Quốc Hưng

Chúng Xá Lợi Phất:

Bảo huynh Chúng: Htr. Giác Ngộ – Võ Đình Trọng
Htr. Nguyên Hoằng – Trương Minh
Thủ Chúng: Htr. Thiện Liên
Thư ký, Thủ quỹ: Htr. Tâm Ngọc
UVSH: Htr. Nguyên Bình

 • Tâm Ngọc, Lê Huyền Trang – TamNgoc_XLP
 • Từ Chi, Hồ Thị Kim Hạnh – TuChi_XLP
 • Nguyên Bình, Trần Văn Thái – NguyenBinh_XLP
 • Quảng Thuận, Diệp Thanh Phong – QuangThuan_XLP
 • Giác Chánh, Trịnh Kim Hòa – GiacChanh_XLP
 • Thiện Liên, Phạm Thị Tuyết Mai – ThienLien_XLP
 • Quảng Hưng, Đặng Thanh Long – QuangHung_XLP
 • Tâm Bảo Liên, Đỗ Huỳnh Trâm Anh – TamBaoLien_XLP

Chúng Mục Kiền Liên

Bảo huynh Chúng: Htr. Từ Đường – Hồ Thị Kim Hiếu
Htr. Minh Trường – Lê Công Thọ
Thủ Chúng: HTr. Huệ Sơn
Thư ký, Thủ quỹ: Htr. Tâm Tịnh
UVSH: HTr. Nhuận Sanh

 • Minh Hiển, Lê Vinh – MinhHien_MKL
 • Từ Phát, Hồ Thị Kim Bình – TuPhat_MKL
 • Hoằng Tùng, Võ Quang Châu – HoangTung_MKL
 • Tâm Tịnh, Nguyễn Hương Giang – TamTinh_MKL
 • Huệ Sơn, Trình Bình Trường – HueSon_MKL
 • Diệu Bạch, Nguyễn Thị Hường – DieuBach_MKL
 • Nhuận Sanh, Đỗ Trung Kiên – NhuanSanh_MKL
 • Nguyên Trang, Nguyễn Thị Túy Phượng – NguyenTrang_CMKL

Chúng Phú Lâu Na

Bảo huynh Chúng: Htr. Nguyên Hòa – Phạm Phước Thuận
Htr. Thiện Mỹ – Thái Văn Anh
Thủ Chúng: Htr. Bảo Minh
Thư ký, Thủ quỹ: Htr. Từ Lạc
UVSH: Htr. Thiện Tâm

 • Nguyên Trí, Nguyễn Thị Diệu Hạnh – NguyenTri_PLN
 • Từ Lạc, Hồ Thị Kim Loan – Tu Lac_PLN
 • Thiện Tâm, Trần Quốc Thành – ThienTam_PLN
 • Quang Minh, Nguyễn Hữu Quang – QuangMinh_PLN
 • Hồng Hạnh, Trương Thùy Linh – HongHanh_PLN
 • Diệu Phước, Đỗ Thị Tuyết Sương DieuPhuoc_PLN
 • Minh Hiển, Huỳnh Bảo Minh MinhHien_PLN
 • Nguyên Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Diễm NguyenHang_PLN

Liên Chúng Bắc Mỹ:

Bảo huynh Liên Chúng: Htr. Tâm Đăng – Nguyễn văn Pháp
HTr. Nguyên Thuyết, Lê Minh Thi
Phụ tá: HTr Tâm Định, Nguyễn Xuân Hiệp
Chủ tịch: Htr Minh Lộc Trần Văn Lợi
Htr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp
UV Tu Học: Htr Bữu Thành Phan Thành Chinh
Thư ký, Thủ quỹ: Htr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên

Chúng Tu Bồ Ðề

Bảo huynh Chúng:
Thủ Chúng: HTr. Nguyên Thận
Thư ký, Thủ quỹ: HTr. Nguyên Tịnh
UVSH: HTr. Thiện Tài

 • Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga – VienNguyet_TBD
 • Tuệ Quang Lê Văn Hoàng – TueQuang_TBD
 • Nguyên Thận Nguyễn Văn Cẩn – NguyenThan_TBD
 • Diệu Thanh Quách Thị Dung – DieuThanh_TBD
 • Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt – ThienTai_TBD
 • Diệu Trang Quách Thị Nhung – Dieutrang_TBD
 • Nguyên Tịnh Phạm Xuân Quang – NguyenTinh_TBD
 • Phương Hiếu Trần Thị Thu Thắm – PhuongHieu_TBD

Chúng Ca Chiên Diên

Bảo huynh Chúng:
Thủ Chúng: HTr. Minh Khai
Thư ký, Thủ quỹ: HTr. Diệu Hạnh
UVSH: HTr. Thiện Phước

 • Minh Khai Nguyễn Văn Nở – MinhKhai_CCD
 • Thiện Phước Nguyễn Trọng Thảo – ThienPhuoc_CCD
 • Quảng Pháp Trần Minh Triết – QuangPhap_CCD
 • Nguyên Liên Đặng Thị Hương – NguyenLien_CCD
 • Diệu Hạnh Hoàng Mai Ngân – DieuHanh_CCD
 • Minh Trí Lê Văn Cư – MinhTri_CCD
 • Thiện Tâm Võ Thành Danh – ThienTam_CCD

Chúng Ma Ha Ca Diếp

Bảo huynh Chúng:
Thủ Chúng: HTr. Tâm Diệu Nghĩa
Thư ký, Thủ quỹ: HTr. Tâm Diệu Nghĩa (Kiêm)
UVSH: HTr. Nguyên Tâm

 • Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang – QuangTin_MHCD
 • Quang Minh Võ Quang Trung Nhơn – QuangMinh_MHCD
 • Nguyên Tâm Thái Xuân Hùng – NguyenTam_MHCD
 • Tâm Diệu Nghĩa Nguyễn Kim Phượng – TamDieuNghia_MHCD
 • Minh Hải Lê Phan Thiên Sơn – MinhHai_MHCD
 • Minh Châu Huỳnh Bảo Brian – MinhChau_MHCD
 • Tâm Tịnh Lạc Đoàn Tâm Thuận – TamTinhLac_MHCD
 • Diệu Đào Đinh Thị Quỳnh Anh – DieuDao_MHCD

Chúng A Na Luật

Bảo huynh Chúng: ————-
Thủ Chúng: HTr. Trí Nhân
Thư ký, Thủ quỹ: HTr. Trúc Oanh
UVSH: HTr. Minh Nghị

 • Nguyên Liễu Trương Thị Túy – NguyenLieu_ANL
 • Bửu Minh Đinh Công Trường – Nguyên BuuMinh_ANL
 • Nguyên Quế Trần Thị Ái Hoa Nguyenque_ANL
 • Minh Nghị Hồ Bảo Vĩnh Nghi MinhNghi_ANL
 • Khai Tâm Thái Thoại Bình KhaiTam_ANL
 • Nguyên Phú Vũ Quang Vinh NguyenPhu_ANL
 • Quảng Tịnh Sử Diễm Thúy QuangTinh_ANL
 • Trí Nhân Mai Thanh Hùng TriNhan_ANL
 • Trúc Oanh Trần Nữ Hoàng Yến TrucOanh_ANL
 • Quảng Thiện Hồ Văn Toàn QuangThien_ANL
 • Trí Hương Lê Đình Rem TriHuong_ANL

Liên Chúng Úc Ðại Lợi

Bảo huynh Liên Chúng: Htr. Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm
Chủ tịch: Htr Nguyên Đề, Phan Thị Kim Oanh
UV Tu Học: Htr Chúc Nhiệm, Nguyễn Đức Tú An
Thư ký, Thủ quỹ: Htr Thiện Hòa Phùng, Thị Thái Hiền

Chúng Ưu Bà Ly

Bảo huynh Chúng: Htr Tâm Thọ – Nguyễn Thượng Dật
Htr Trí Thông – Lê Quang Thái
Thủ Chúng: Htr. Minh Tri
Thư ký, Thủ quỹ: Htr. Quảng Thúy
UVSH: HTr. Quảng Đạo

 • Đồng Linh, Trần Thị Như Trang – DongLinh_UBL
 • Minh Trí, Phan Công Quan – MinhTri_UBL
 • Quảng Đạo, Nguyễn Quốc Dũng – QuangDao_UBL
 • Thiện Minh, Nguyễn Trọng Phúc – ThienMinh_UBL
 • Quảng Thúy, Trần Nguyễn Lam – Uyên QuangThuy_UBL
 • Thiện Phương, Võ Thị Hồng Loan – ThienPhuong_UBL
 • Tâm Thanh, Nguyễn Thị Tuyết – Trinh TamThanh_UBL
 • Vạn Bách, Lê Thị Bé – VanBach_UBL

Chúng A Nan Đà

Bảo huynh Chúng: Htr Thiện Phú – Nguyễn Văn Vinh
Htr Nguyên Dũng – Phạm Thanh Hùng
Thủ Chúng: HTr. Nguyên Mai
Thư ký, Thủ quỹ: HTr. Vạn Nhiên
UVSH: HTr. Vạn Phổ

 • Nguyên Mai, Trần Thị Kim Hoàng NguyenMai_AND
 • Nguyên Bản, Nguyễn Văn Nước NguyenBao_AND
 • Chúc Thông, Lê Văn Cườm ChucThong_AND
 • Vạn Phổ, Lê Hải VanPho_AND
 • Vạn Nhiên, Nguyễn Thị Mai Trâm VanNhien_AND
 • Nguyên Thơ, Đoàn Võ Uyên Thi NguyenTho_AND
 • Thiện Phương, Lê Tuấn Tony ThienPhuong_AND’
 • Diệu Hoa, Lê Thị Thúy Hằng DieuHoaAND

Chúng La Hầu La

Bảo huynh Chúng: Htr. Minh Hoàng – Diệp Khôi
Htr. Chúc Tâm – Trần Chánh Bình
Thủ Chúng: HTr. Trí Tiến
Thư ký, Thủ quỹ: Htr. Thiện Từ
UVSH: HTr. Tâm Viễn

 • Thiện Hoa, Hoàng Trúc Quỳnh – ThienHoa_LHL
 • Phước Thái, Hoàng Đức Sơn – PhuocThai_LHL
 • Thiện Từ, Nguyễn Quốc Việt –  ThienTu_LHL
 • Trí Tiến, Trần Hồng Tấn – TriTien_LHL
 • Vạn Tân, Phạm Duy Khang – VanTan_LHL
 • Thiện Thuận, Vương Thảo – ThienThuan_LHL
 • Thiện Hương, Diệp Thị Nga – ThienHuong_LHL
 • Tâm Viễn, Ưng Thanh Tuyền – TamVien_LHL
 • Giải Thoát Dương Hương Ly – GiaiThao_LHL

Chúng Bồ Ðề Ðạt Ma

Bảo huynh Chúng: Htr Quảng Trí Nguyễn Thái Hùng
Htr Minh Ngọc Trần Văn Quý
Thủ Chúng: Htr. Vạn Thiện
Thư ký, Thủ quỹ: Htr.Quảng Diệu Huệ
UVSH: Htr. Thiện Niệm

 • Thiện Niệm, Trần Thái Mẫn – ThienNiem_BDDM
 • Viên Đức, Nguyễn Mai Thy – VienDuc_BDDM
 • Vạn Trung, Văn Tiến Phương – VanTrung_BDDM
 • Quảng Diệu Huệ, Nguyễn Thị Hồng Hà – QuangDieuHue_BDDM
 • Dũng Chí, Lê Quang Bảo Anh – DungChi_BDDM
  Tâm Hoa, Mạch Bích Như TamHoa_BDDM
  Hạnh Kim, Trần Thị Kim Phượng HanhKim_BDDM
  Vạn Thiện, Trần Hoàng An VanThien_BDDM

Chúng Huệ Khả

Bảo huynh Chúng: Htr Minh Quang – Trần Anh Kiệt
Htr Vạn Thắng – Nguyễn Quốc Toàn
Thủ Chúng: Htr.Vạn Duyên
Thư ký, Thủ quỹ: Htr.Diệu Hòa
UVSH: Htr.Minh Phước

 • Vạn Duyên, Nguyễn Kết Van – Duyen_HK
 • Minh Phước, Lạc Nguyễn Phước Quý An – MinhPhuocLac_HK
 • Nghiêm Đăng, Nguyễn Thái Đăng Khoa – NghiemDang_HK
 • Tâm Như, Lê Tuấn Tú – TamNhu_HK
 • Diệu Hòa, Nguyễn Thị Diễm Châu – DieuHoa_HK
 • Thiện Anh, Trương Thị Bích Trâm – ThienAnh_HK
 • Nhật Thảo, Trần Thị Yến Nhi – NhatThao_HK
 • Tâm Hạnh, Tạ Kim Nga – TamHanh_HK

3.- Thời khóa biểu tu học cho năm thứ nhất.
Khối Giáo Dục cho biết quý Giảng Sư có dạy là do đề tài cần phải giảng nhiều. Do đó thời khóa biểu học được thay đổi như sau:
– Hai buổi giảng liên tiếp.
– Buổi thứ ba học chúng hay Liên Chúng, để thảo luận và đưa ra thắc mắc, nghi vấn.
– Buổi thứ tư quý ngài sẽ giảng và trả lời các vấn đề mà học viên đưa ra
– Ngày định trong chương trình dưới đây có thể thay đổi nếu Gỉảng Sư gặp trở ngại.
– HĐLC chịu trách nhiệm giờ Giảng xin thâu âm thanh và gởi cho KTC-DH.

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 03-7 b

4.- Chương trình 20/21 – 05 – 2017
– Chúng tôi xin nhắc lại giờ mở phòng học để thử như sau:

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 03-7 a.jpg

– Xin quý HTr. Ban Kỹ Thuật mở sớm hơn ít nhất 15 phút.Quý anh chị Ban Cố Vấn, BĐH có thể vào sớm, thử máy, chào hỏi.

– Đúng 13:00 ( Los Angeles) trao lại cho các Liên Chúng:

– LC Âu Châu điều động thính phòng 13:00 – 13:15 – LC Bắc Mỹ điều động thính phòng 13:15 – 13:30

– LC Úc Đại Lợi điều động thính phòng 13:30 – 13:45

– KTC-ĐH: Điều động từ 13:45 trở đi. HĐLC có thể có đặt câu hỏi cho công việc chuẩn bị Khai khóa.

Liên Chúng Sinh Hoạt: Điểm danh Chúng (Chúng báo cáo Chúng Viên). Chúng viên thử máy. Nếu còn thì giờ có thể sinh hoạt gây tinh thần.

Các Chúng, Liên Chúng tập ra vào nhanh nhẹn, điều động đúng giờ.

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 03-8.jpg

5.- Thực hiện Lễ Khai Mạc và giờ học đầu tiên 27/28 – 05 – 2017
Chúng tôi biết quý anh chị hiện đang lo lắng rất nhiều cho lễ khai khóa, một khóa học kéo dài năm năm.

Sự lo lắng của quý anh chị cũng không khác gì với Ban Điều Hành.Tuy nhiên chúng tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều trân trọng công việc này và sẽ cố gắng thực hiện tốt với khả năng và điều kiện có thể.

Điều trước nhất là xin quý anh chị thực hiện tấm biểu ngữ như sau:

Khổ to hay nhỏ tùy nơi quý anh chị làm Lễ. – Quý anh chị có thể làm bằng vải, giấy hay chiếu màn hình. – Sau hành chữ Liên Chúng là địa phương quý anh chị đang làm lễ – Khai khóa dù ở đâu cũng xin quý anh chị mặc LỄ PHỤC.

6.- Linh Tinh

– Nickname của quý anh chị BCV, BĐH, HĐLC, BH….tự do nên quý anh chị có thể gởi về Ban Kỹ Thuật, Ban Hành Chánh qua HĐLC hay văn phòng BĐH để ép vào phòng học, hoặc quý anh chị có thể tự vào.

– Có nhiều Huynh Trưởng Vạn Hạnh không nằm trong BĐH hay bảo Huynh, cũng như nhiều HTr đã qua Bậc Lực mong muốn được vào dự thính. Trong tinh thần tu học chúng ta rất hoan hỉ khi có nhiều người cùng tu. Tuy nhiên số lượng học viên, BĐH, BCV… quá lớn, e rằng phòng học không đủ khả năng chứa. Do đó chúng tôi xin phép được từ chối dự thính với Nichname riêng. Quý anh chị đó có thể nghe qua máy một HTr học viên.

– Quý HTr Bảo Huynh Liên Chúng là những HTr Cố Vấn nên chúng em mong quý anh chị đến đều với lớp học

– Quý HTr Bảo Huynh các Chúng không bắt buộc phải có mặt các giờ học chung toàn lớp, nhưng nếu quý anh chị muốn vào lớp để nghe, KTC-ĐH rất hoan hỉ nhưng xin thông báo cho HĐLC để không trở ngại khi kiểm danh.

– Quý anh chị sẽ nhận được Cẩm Nang tạm trước Lễ Khai Khóa dưới dạng pdf. HĐLC in ra để trình cho Chư Tôn Đức Giảng Sư tại Quản Hạt. Cách thức in hoặc phân phối tùy sự linh động của mỗi HĐLC.

Kính Chào Tinh Tấn
TM Khối Tổ Chức-Điều Hành
Tâm Bạch, Trần Huyền Đan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s