Khối Giáo Dục: Lá Thư Tu Học 2

study+coffee+&+snack

Quý anh chị Học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại kính mến,

Trước hết chúng tôi gởi lời sám hối chân thành đến toàn thể quý anh chị cùng Ban Điều Hành về sơ xuất của Khối Giáo Dục trong buổi lễ Khai Khóa vừa qua.

Với Lá Thư Tu Học Số 2 nầy, chúng ta bước vào bộ kinh đại thừa quan trọng: Kinh Kim Cang. Đề kinh đầy đủ là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.

 • Kim Cang: có nghĩa là kiên cố, sắc bén và bất hoại, có công năng phá huỷ tất cả và không gì có thể hủy hoại được kim cang.
 • Bát Nhã: nghĩa là Trí Tuệ, không phải là trí tuệ của thế gian do học tập, do suy luận, mà do thực hành, quán chiếu từ Thiền Định để đạt được. Trí tuệ nầy soi chiếu, thấu triệt được bản thể của vạn pháp.
 • Ba La Mật (đáo bỉ ngạn): nghĩa là vượt qua khỏi và đã đến nơi, là vượt qua Sinh Tử để đến Niết Bàn, vượt qua sự chấp thủ 5 uẩn của Ngã để đạt đến Tự Do, Tự Tại và An Lạc.

Vậy kinh Kim Cang giúp cho hành giả chặt đứt tất cả phiền não vô minh làm hiển lộ trí tuệ Bát nhã để vượt ra khỏi biển sinh tử đến bờ Niết bàn an lạc. Kinh vạch rõ tiến trình tu tập để hành giả đạt được quả vị cao nhất là Phật quả.

Chúng ta biết Lục tổ Huệ Năng, được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang, nghe đến câu: “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” mà ngộ Đạo. Nên kinh Kim Cang rất quan trọng đối với thiền tông, là quyển kinh được hành trì, là kim chỉ nam của nhà Thiền.

Yếu chỉ của kinh Kim Cang nằm trong câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề (bản dịch từ anh ngữ tác giả Edward Conze, của TT Nhuận Châu) như sau:

Bạch đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân đã khởi hành với Bồ Tát thừa thời nên an trụ tâm như thế nào, nên thực hành như thế nào nên điều phục tâm mình như thế nào?

Như vậy điều kiện tiên quyết để thiện nam tử, thiện nữ nhân nắm bắt được yếu chỉ của kinh Kim cang là phải khởi hành với Bồ Tát thừa, có nghĩa là phải hành Bồ Tát đạo, phải Phát Bồ Đề tâm: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tâm lượng của Tiểu thừa không thể thấu hiểu được bản thể của vạn pháp là Không tánh (vì còn chấp Pháp) nên không thể thể nhập vào Kinh Kim Cang được.

Toàn bộ kinh Kim Cang là để trả lời cho hai câu hỏi trên: làm thế nào để an trụ tâm? làm thế nào để điều phục tâm?

 • Muốn an trụ tâm, nghĩa là muốn Tâm Bồ Đề an trụ vững vàng, không thối thất, không lầm lạc thì Bồ tát hành Lục độ Ba la mật phải không trụ vào Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Nghĩa là trụ Tâm vào nơi Vô trụ (Ưng vô sở trụ, sanh nhi kỳ tâm).
 • Điều phục tâm là khiến cái tâm phiền não, cái vọng tâm tan biến… để được hiển lộ chơn tâm. Phật dạy tất cả các chúng sanh (thập loại chúng sanh: tượng trưng cho phiền não) khởi lên (trong Tâm) thì Bồ Tát phải đưa vào Vô Dư Niết Bàn để diệt độ. Diệt độ như thế mà không phân biệt tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Độ vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được độ. Hành như vậy mà điều phục Tâm.

Như thế một khi Bồ Tát đã An trụ Tâm thì lập tức Tâm Phiền Não đã được Điều Phục. Và khi Bồ Tát đã Điều Phục Tâm thì lập tức Chơn Tâm hiển lộ và Tâm Bồ Đề (đã) an trụ. Cho nên “điều phục Tâm”“an trụ Tâm” tuy hai mà một, tuy một mà hai (bất nhị)! Như Lục Tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn: Định và Tuệ thể hiện cùng lúc không có trước, không có sau.

Một khi Tâm điên đảo được hàng phục hay Chơn Tâm hiển lộ thì Tịnh Độ hiện tiền, nghiã là thế giới ta đang sống, môi trường quanh ta gọi là  Y Báo sẽ được thanh tịnh, trang nghiêm. Chúng ta có câu “Tâm bình, Thế Giới bình” là như thế. Cho nên, để Trang Nghiêm Tịnh Độ, Bồ Tát hành Lục Độ Ba La Mật mà không vướng mắc rằng có pháp Lục Độ để hành, có cõi Tịnh Độ để trang nghiêm, ấy mới thực là Trang Nghiêm Tịnh Độ. Bởi vì nếu Bồ Tát không lìa tướng Ngã, tướng Nhân, tướng Chúng Sanh, tướng Thọ Giả mà  hành Lục Độ, thì Bồ Tát không phải là Bồ Tát và Lục Độ không phải là Lục Độ Ba La Mật. Nếu Bồ Tát nhận rằng có cõi Tịnh Độ để trang nghiêm (tức là trụ vào Sắc Tướng) thì cõi Tịnh Độ ấy không thực có vì bất kỳ một sắc pháp nào cũng phải theo chu kỳ Sinh, Trụ, Hoại, Không.

Vì thấy rõ tánh Không của vạn pháp nên Bồ Tát ở trong Sinh Tử mà không đắm nhiễm Sinh Tử và không chán ghét Sinh Tử. Bồ Tát chứng Niết Bàn mà không tham luyến Niết Bàn, sẵn sàng lìa Niết Bàn, nhập Sinh Tử để hoá độ chúng sanh. Vì thấy rõ Tánh Không nên Bồ Tát thấy Niết Bàn và Sinh Tử không phải là hai (Bất Nhị) nên không cần lìa Sinh Tử để chứng Niết Bàn, lìa Chúng Sanh để tìm Phật, vì trong Sinh Tử đã có Niết Bàn, trong Chúng Sanh đã có Phật. Đó là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế.

Tóm lại, xin quý anh chị quan tâm tìm hiểu các vấn đề sau:

 1. Tìm hiểu về Ngài Tu Bồ Đề và Lục Tổ Huệ Năng ;à hai nhân vật có quan hệ mật thiết với bộ Kinh Kim Cang.
 2. Tìm hiểu Trí Tuệ – Vô Ngã.
 3. Tìm hiểu Bồ Tát Thừa – Bồ Tát Đạo – Bồ Tát Hạnh.
 4. Lục độ – Lưu ý Bố thí – Bố thí Ba la mật.
 5. Tánh – Tướng của Tưởng.
 6. Pháp vô vi – Pháp hữu vi.
 7. Chân/Vọng – Có/Không.
 8. Trụ/Vô Trụ.
 9. Chấp và Phá Chấp.
 10. Các bài kệ trong Kinh Kim Cang.

Tất cả các vấn đề trên đã bàng bạc chứa trong phần Lược giải mà các anh chị vừa đọc qua. Chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh lại để quý anh chị quan tâm tìm hiểu thêm mà thôi.

Kính thưa quý anh chị Học viên,

Chúng ta là những huynh trưởng đã phát nguyện đi trọn con đường Lam, là phát nguyện trọn đời hành Bồ tát đạo, là phát Bồ đề tâm nên chúng ta chắc chắn sẽ thấu hiểu được kinh văn vì tâm nguyện của chúng ta tương ưng với ý chỉ của kinh. Thế nhưng từ học, hiểu, cho đến thực hành là một quá trình lâu dài, gian khó, rất là gian nan, khó nhọc… mà tự lực khó thành!

Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư HiềnThánh Tăng thùy từ gia hộ cho quý anh chị và chúng tôi luôn luôn là bạn lữ của nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau để cùng nhau tu học, mong một ngày cùng TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Khối Giáo Dục

  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s