Happy Birthday anh Thiện Tâm Võ Thành Danh!!!

mg_0183.jpg

Chúc Mừng Sinh Nhật Khóa Sinh Bậc Lực: Thiện Tâm Võ Thành Danh, Nickname: Sư Tử Già.

Nickname “Sư tử già”, dễ khiến bạn nghĩ anh đã “cổ lai hy”… nhưng khi đối diện, và nhất là  chỉ một thời gian ngắn sinh hoạt chung Chúng, nhận ra nơi anh một nguồn cảm xúc tha thiết với màu áo, với anh em áo lam chung gia đình Sen trắng, và nhiệt tình tuổi trẻ vẫn cháy rực bầu tâm huyết lên đường, tiến tu. Anh giản dị hành động, nhẹ nhàng lời nói và tỉ mỉ gần gũi, săn sóc bằng hữu.

Happy Birthday anh Thiện Tâm Võ Thành Danh!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s