Nguyên Tâm Thái Xuân Hùng: Niệm Giới

mg_0189
Khóa sinh Nguyên Tâm Thái Xuân Hùng, Chúng Ma Ha Ca Diếp (Ảnh: Quảng Pháp)

 

“Thở vào , tôi ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra.
Thở ra, tôi nguyện học hạnh lắng nghe và nói lời chánh ngữ để xây dựng hiểu biết và hoà giải.                                           
Thở vào, tôi ý thức những khổ đau do rượu và các chất ma túy gây ra.                                     Thở ra, tôi nguyện không sử dụng rượu và các chất ma túyThở vào, tôi thấy năm giới mầu nhiệm che chở cho tôi, cho mọi người và mọi loài quanh tôi.
Thở ra, tôi nguyện trọn đời thực tập năm giới để tự bảo vệ, bảo vệ mọi người và mọi loài.”

Giới không phải là những cấm cản có tính cách giới hạn tự do của ta và không phải do một quyền lực nào buộc ta phải theo. Giới là hoa trái của chánh niệm. Chính nhờ chánh niệm mà ta thấy giới là những lực lượng an toàn và hạnh phúc của ta cũng như của những người quanh ta. Chính ta thấy được lợi ích của sự hành trì giới và đã phát nguyện tiếp nhận và hành trì các giới. Có phải chăng mỗi khi Huynh Trưởng chúng ta đi dự một trại huấn luyện, sau khi kết khóa đều được làm lễ tự mình phát nguyện đó sao. Hành trì giới luật là để ta mãi mãi còn được tự do, không sa vào bật cứ một thứ cạm bẩy nào. Vì giới là hoa trái của chánh niệm. Thực tập giới tức là luôn luôn được Phật hộ trì và che chở. Sự che chở của chánh niệm tức là sự che chở của Phật. Bởi vì bản chất của Phật tánh là chánh niệm và tuệ giác. Chánh niệm đưa đến tuệ giác. Vì giới là hoa trái của chánh niệm, nên trong giới có Pháp. Pháp chính là sự thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Thực tập giới tức là luôn luôn được pháp hộ trì và che chở. Giới là Pháp, cho nên ta thường sử dụng danh từ giới pháp. Vì thế thực tập giới cũng là thực tập quy y Tam Bảo trong từng giờ phút. Sự thực tập này cũng nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng bồ đề của hành giả.

Nguyên Tâm – Thái Xuân Hùng
Chúng Ma Ha Ca Diếp


Câu hỏi: Theo bài học Giới, Định, Tuệ mà các ACE học viên đã học qua. Vậy mình để giới giữ mình hay là mình giữ giới?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s