Thích Nhuận Châu*: Bài 2: Kim Cang Tông Thông (Kỳ 6: Chánh Văn: Kim Cang Tông Thông – Kinh văn 6, 7, 8, 9)

Kinh văn (6):

須菩提白佛言。世尊。頗有眾生得聞如是言說章句生實信不? 佛告須菩提。莫作是說。如來滅後,後五百歲。有持戒修福者。於此章句能生信心以此為實。

Tu-bồ-đề bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Liệu có chúng sanh nào nghe lời thuyết dạy này được sanh lòng tin chân thật chăng?”

Phật bảo Tu-bồ-đề: “Chớ nên nói thế. Như Lai diệt độ rồi, năm trăm năm sau nữa có những người tu phước giữ theo giới luật, đối với lời thuyết dạy này thường sanh lòng tin, nhận là chân thật.

Phó Đại sĩ có bài tụng rằng:

Nhân thâm quả diệc thâm,
Lý mật áo nan tầm

Đương lại mạt pháp thế Duy khủng pháp tương trầm. Không Sinh tình vị đạt, Văn nghĩa khủng nan nhâm Như năng tín thử pháp, Định thị giác nhân tâm.

Tạm dịch:

Nhân sâu quả cũng sâu Lý vi mật khó dò
Đời mạt pháp về sau Chỉ sợ pháp tiêu trầm.
Không Sinh (Tu-bồ-đề) tình chưa đạt Văn nghĩa sợ khó tin
Nếu tin được pháp nầy Chính là giác ngộ tâm.

Kinh văn (7):

當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所種諸善根。聞是章句乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德。

Nên biết những người này chẳng phải chỉ nơi một, hai, ba, bốn, năm đức Phật gieo trồng căn lành, mà thật đã ở nơi vô số ngàn vạn đức Phật gieo trồng căn lành. Nghe lời thuyết dạy này, dù chỉ một niệm cũng sanh lòng tin trong sạch. “Tu-bồ-đề! Như Lai tất sẽ thấy biết những chúng sanh ấy được vô lượng phước đức. 

Phó Đại sĩ có bài tụng rằng: Tín căn sinh nhất niệm, Chư Phật tận năng tri, Sinh nhân ư thử nhật, Chứng quả vị lai thời.

Tam đại kinh đa kiếp,
Lục độ cửu an thi
Huân thành vô lậu chủng,
Phương hiệu bất tư nghì.

Tạm dịch:
Sinh một niệm tín căn
Chư Phật đều rõ biết
Nhân phát sinh hôm nay
Chứng quả vào đời sau
Ba đời, qua nhiều kiếp
Hành lục độ, bố thí
Huân thành giống vô lậu
Mới gọi bất tư nghì.

Kinh văn (8):

何以故。是諸眾生無復我相人相眾生相壽者相。無法相亦無非法相。何以故。是諸眾生。若心取相則為著我人眾生壽者。若取法相即著我人眾生壽者。何以故。若取非法相。即著我人眾生壽者。

Vì sao vậy? Những chúng sanh ấy không sanh khởi lại các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, không khởi pháp tướng, cũng không khởi phi pháp tướng.

Vì sao vậy? Những chúng sanh ấy nếu tâm chấp giữ tướng, tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu giữ lấy pháp tướng tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao vậy? Nếu giữ lấy phi pháp tướng, tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả.

Phó Đại sĩ có bài tụng rằng:
Nhân không pháp diệc không,
Nhị tướng bản lai đồng,
Độc kế hư phân biệt,
Y tha ngại bất thông,
Viên thành trầm thức hải,
Lưu chuyển nhược phiêu bồng.
Dục thức vô sinh xứ,
Tâm ngoại đoạn hành tung.

Tạm dịch:
Nhân không pháp cũng không
Hai tướng vốn là đồng
Do kế vọng phân biệt
Y thại ngại, chẳng thông
Viên thành chìm biển thức
Lưu chuyển như gió trời
Muốn biết chỗ vô sanh
Ngoài tâm dứt cảnh trần.

Kinh văn (9):

是故不應取法。不應取非法。

Vì thế, chẳng nên chấp giữ lấy pháp, cũng chẳng nên chấp giữ lấy phi pháp.

Phó Đại sĩ có bài tụng rằng:
Hữu nhân danh vô hiệu
Vô tướng hữu trì danh
Hữu vô vô biệt thể,
Vô hữu hữu vô hình.
Hữu vô vô tự tánh,
Vọng khởi hữu vô tình,
Hữu vô như cốc hưởng,
Vô trước hữu vô thanh.

Tạm dịch:
Có nhân, tức vô hiệu
Vô tướng, lại nổi danh
Hữu vô, chẳng khác thể
Vô hữu, có, vô hình
Hữu vô, không tự tánh
Vọng khởi, biết hữu vô
Hữu vô, vang cốc vắng
Chẳng mắc tiếng hữu vô.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s