Truyền hình trực tiếp khóa giảng Kinh Kim Cang (kỳ 1) của Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, 13:00 chiều giờ Cali, 2017

Truyền hình trực tiếp bài 2: KINH KIM CANG, dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực 1, Hải ngoại, do Thượng Tọa Giáo Thọ Thích Nhuận Châu – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN thuyết giảng. (13:00 – California. 17/06/2017)  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s