CHIA BUỒN: HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

lotus 7_edited

Nhận được Khấp Báo của Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại:

H.Tr Cấp Dũng CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG

Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Âu Châu;
Nguyên Thành viên BHD Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
Nguyên Thành viên BHD Hải Ngoại, nhiệm kỳ 2002-2004
Nguyên Thành viên BHD Tỉnh Vỉnh Long từ năm 1953 đến 1970
Nguyên Đại Diện Miền Huệ Quang, Việt Nam từ năm 1964 đến 1973

đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc
lúc 20 giờ 40 (Giờ ÂC)
ngày 26 tháng 7 năm 2017,
nhằm ngày mồng 4 tháng 6 năm Đinh Dậu
tại Utrecht, Hòa Lan.

Hưởng thọ 84 tuổi. 

Toàn thể Huynh trưởng học viên Liên Chúng Bắc Mỹ,
Khóa Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực I,
BHD/GÐPT/VN/HK, 2017
Ðồng thành kính chia buồn
cùng BHD Hải Ngoại, Lam Viên Âu Châu-Hòa Lan;
cùng Tang quyến. Nguyện Chư Phật gia hộ cho hương linh
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Chí Pháp vãng sanh Cực Lạc Quốc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s