Tuệ Sỹ: Buddhism & The Youth

Buddhism & The Youth, Tuệ Sỹ – Tủ sách Phổ Hòa, 2014 (Nhóm Hoa Ðàm thực hiện theo tâm nguyện của Sư Huynh Thích Phổ Hòa) Ever since a very young age, the rather slim monk with sharply glinting eyes, had many times been at the podium of the Van Hanh Buddhist University (in Saigon before…

Thích Thái Hòa: Con đường giáo dục

Hòa thượng Thích Thái Hòa Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết…

Thích Thái Hòa: Nền giáo dục vượt qua

Hòa thượng Thích Thái Hòa (Ảnh: Nhuận Pháp)   Sự nghiệp học hành của ta thiết lập trên nền tảng của tham, thì ta càng học lòng tham của ta càng tăng thêm, nên càng học càng dẫn ta đến đời sống láo lường và thủ đoạn để thủ lợi. Và hậu quả của cái học…