Thích Ðức Thắng: Pháp Dạy Người của Thượng Sỹ Tuệ Trung

Hòa thượng Thích Ðức Thắng (Ðại Lãn), 2018 – Ảnh: Quảng Pháp Từ pháp hội Linh sơn, đức Thế tôn cầm cành hoa giơ lên trước chúng. Bấy giờ, mọi người đều làm thinh, chỉ có ngài Ca-diếp rạng mặt mỉm cười. Phật dạy: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, diệu tâm Niết bàn, thực tướng vô…

Tuệ Sỹ: Buddhism & The Youth

Buddhism & The Youth, Tuệ Sỹ – Tủ sách Phổ Hòa, 2014 (Nhóm Hoa Ðàm thực hiện theo tâm nguyện của Sư Huynh Thích Phổ Hòa) Ever since a very young age, the rather slim monk with sharply glinting eyes, had many times been at the podium of the Van Hanh Buddhist University (in Saigon before…

Thích Thái Hòa: Con đường giáo dục

Hòa thượng Thích Thái Hòa Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết…