Tâm Bạch: Lá thư Ðiều Hành 4

Lá thư Ðiều Hành 4 Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN. Kính thưa quý HTr Bảo Huynh và thân thương đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI. LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 04 được gởi đến…

Tâm Bạch: Lá thư Ðiều Hành 3

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN. THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI. LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 03 được gởi đến quý anh chị để điều chỉnh, bổ túc vài công…

Tâm Bạch: Lá thư Ðiều Hành 2

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN. THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI. LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 01 được gởi đến quý anh chị vừa được một tuần, nay KTC-ĐH xin…

Tâm Bạch: Lá Thư Ðiều Hành 1

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN. THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI. Trước hết Khối Tổ Chức-Điều Hành (KTC-ĐH) xin kính chào quý anh chị trong Ban Cố Vấn. Chúng em…