Khối Giáo Dục: Lá Thư Tu Học 2

Quý anh chị Học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại kính mến, Trước hết chúng tôi gởi lời sám hối chân thành đến toàn thể quý anh chị cùng Ban Điều Hành về sơ xuất của Khối Giáo Dục trong buổi lễ Khai Khóa vừa qua. Với Lá Thư Tu Học Số 2 nầy, chúng…