Uyên Nguyên: Quán* “Sân Hận”

  Hai người bạn gặp nhau, trong lúc trò chuyện, Anh Sân chợt thấy anh Hận cầm chiếc điện thoại rất tầm thường, bèn hỏi: “Fone gì sao trông rẻ tiền vậy?” “Rẻ, lỡ bể không tiếc. Nhưng vấn đề không phải là vì tiếc.” Anh Hận trả lời. Chợt nhìn kỹ lại, thấy mặt…

Sổ Tay Tu Học – 1: Diệu Hạnh Hoàng Mai Ngân: Tóm lược bài giảng Giới Ðịnh Huệ

NỘI DUNG GIỚI ĐỊNH TUỆ Giới Định Tuệ được mệnh danh là tam vô lậu học, nghĩa là ba môn học đưa người thực hành đi đến chỗ đoạn tận lậu hoặc (lầm lỗi), đạt được Niết bàn an lạc và chứng đắc chánh trí. Ba môn học nầy tương quan mật thiết với nhau, nhờ giới…