Thích Nữ Giới Hương: Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang. (Giới thiệu: Hòa thượng Thích Như Ðiển)

Hòa thượng Thích Như Ðiển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover (Ảnh: Quảng Pháp)   Những ai đã trì tụng Kinh Kim Cang nhiều lần rồi thì sẽ cảm nhận được thế nào là Bát Nhã, thế nào là Tánh Không, thế nào là Vô Nhơn Tướng, Vô Ngã Tướng, Vô Chúng Sanh Tướng, Vô Thọ Giả Tướng v.v……

The Diamond Sutra In Sanskrit and English- Translated from the Sanskrit by Edward Conze

Eberhart (Edward) Julius Dietrich Conze (1904 – September 24, 1979) was an Anglo–German scholar probably best known for his pioneering translations of Buddhist texts. ~ Wikimedia The Diamond Sutra Om namo Bhagavatyai Arya-Prajnaparamitayai! Homage to the Perfection of Wisdom, the Lovely, the Holy! Evam maya srutam ekasmin samaye. Bhagavan Sravastyam viharati sma Jetavane’nathapindadasya-arame mahata bhiksu-samghena sarddham…

Thích Trí Quang: Kinh Kim Cương

Sau hơn 60 năm xa cách, ở tuổi 91, Trưởng lão Hoà thượng về thăm lại Huế, quê hương Quảng Bình (Ảnh: Thiền Bình)   Lời của BĐHBLTƯ: Bộ kinh nầy được ghi lại thành tài liệu tu học cho Huynh trưởng của bậc Lực theo tác phẫm của Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch…